Wyświetlono wiadomości znalezione dla hasła: wzór koperty firmowej. Dotyczy: zmiany nr 1 warunkÓw przetargu w postępowaniu o sygn mon 17/t/2008. Oprócz adresu Konsulatu, na kopercie należy umieścić (w lewym dolnym rogu) wyraźny napis„ przetarg na samochody" wzÓr wypeŁnienia koperty. Zawarcie ostatecznej umowy powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5.

7. Koperta powinna być zaadresowana (dokładna nazwa i adres zamawiającego) oraz opisana według poniższego wzoru: Przetarg nieograniczony. Koperta z ofertą, której dotyczy wycofanie nie będzie otwierana. 20. Wzór umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji. Parafowany projekt umowy lub w przypadku standardowych umów (wzorów dostępnych. b) nazwę i numer przetargu, do którego się odnosi. c) koperta powinna być.

Na kopercie umieszcza się nazwę oferenta oraz napis: regulamin przetargu. Wzór oferty. Wzór oświadczenia o numerze rachunku bankowego do zwrotu.
Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia: a/nazwa i adres Zamawiającego b/nazwa i adres Wykonawcy c/napis: „ Przetarg nieograniczony na. Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „ Przetarg. z Regulaminem przetargu oraz wzorem umowy można zapoznać się w Urzędzie Gminy. G) Koperta powinna być oznaczona napisem o treści: „ Przetarg. Wzór umowy, projekty) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje.
7 Cze 2010. Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: Oferta na zakup koparko-ładowarki. Nie otwierać. 8) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia. 12. 8/Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru: zamawiajĄcy: ZGKiM Milanówek ul. Fiderkiewicza 41. Przetarg. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący: a/koperta wewnętrzna. < nazwa wykonawcy i jego ADRES> oferta w trybie przetargu. Samochody osobowe będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie sprzedającego przy ul. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: 27 Kwi 2010. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru: Zakład Karny we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 19„ Przetarg nieograniczony. 23 Kwi 2010. koperta powinna byĆ oznaczona nastepujĄco: „ Oferta na druk i publikacje– przetarg” termin zwiĄzania ofertĄ. 30 dni od dnia złożenia oferty. Dokumenty powyższe należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „ Zgłoszenie. Ogłoszenie o przetargu, wzór Formularza zgłoszenia udziału w postępowaniu.
Wypełniony i zaakceptowany projekt umowy– załącznik nr 2-wzór umowy. w przypadku wycofania się Oferenta z przetargu należy złożyć kopertę z nazwą

. Kopertę, o której mowa w pkt 60 należy zaadresować według poniższego wzoru: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. 27 Maj 2010. Oferty należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana: regulamin przetargu. Wzór oferty. Załączniki: Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 6. 6. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona. W celu spełnienia warunków i zakwalifikowania się do uczestnictwa w przetargu należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem„ Oświadczenie” w Urzędzie. 19 Maj 2010. Wniosek (wzór formularza dostępny na stronie internetowej zdp) z załącznikami umieścić w kopercie oznaczonej: Przetarg 9/r/2010.

Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w zaklejonej kopercie. Wzór oferty/do wypełnienia/. Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu.

Koperta nr 1– Przetarg– „ Zakup koparko-ładowarki. Część techniczna. Sugerowany wzór formularza-część techniczna oferty stanowi Załącznik nr 2. Zarówno koperta zewnętrzna jak i wewnętrzna winna być oznaczona-„ Polskie. Wybrane pojemniki (w przypadku pakowania więcej niż dwóch wzorów opakowań). Ogłoszenie wyników przetargu. 19. Załącznik Nr 1– wzór oferty. Koperta wewnętrzna-poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem.
Jana iii Sobieskiego 16 w pokoju nr 5. z adnotacją na kopercie„ przetarg dot. Zbiorowego zaopatrzenia. 10. Odnośnie do zapisów Wzoru umowy w § 2 ust. 2
. Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu nastąpi na podstawie. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy. A) wzorcowe wymagania ofertowe dla poszczególnych rodzajów przetargów oraz wzory innych rodzajów dokumentów, które powinny być złożone w ramach oferty. Oferowana cenę za przedmiot przetargu. Parafowany wzór umowy kupna-Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Komendzie Straży Miejskiej w.

Każdy oferent przystępujący do niniejszego przetargu musi wnieść wadium przetargowe w wysokości 1. Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:
. Zamkniętej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Pisemne oferty w zamkniętej kopercie, oznaczonej" Przetarg Solskiego" zawierającej. 3. Regulamin organizowania przetargu-załącznik nr 2. 4. Wzór oferty.
Informacje o placówce, wystawach i wiele innych-Ogłoszenie o przetargu. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. 16. Kupujący na własny koszt dokona zabrania zakupionego.

. Spełniać składana Oferta nabycia akcji, jak również Wzór Umowy Sprzedaży Akcji. Na kopercie należy umieścić napis: „ przetarg– pks w Koninie s. a. z. 09: 20-przetarg. Koperta wewnętrzna zawierająca ofertę powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: „ Przetarg nieograniczony– dostawa paliwa– olej. 22 Lip 2010. Na kopercie należy umieścić pieczęć firmową wykonawcy. Przedmiotu i warunki wymagane od wykonawców oraz przedmiar robót i wzory druków:
Wzór Ogłoszenia o przetargu stanowi zał. Nr 1 do nin. Regulaminu. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie formatu a4, w sposób uniemożliwiający. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w. t. Kościuszki 11, w dwóch zamkniętych kopertach opisanych zgodnie z wymogami podanymi w. Część iii-opis przedmiotu zamówienia, wzór karty gwarancyjnej.
Koperta powinna zawierać nazwę i dokładny adres Oferenta oraz dokładny telefon. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Przetargu). Procedura przetargowa w trybie przetargu nieograniczonego. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej podwójnej kopercie. Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.

Celem przetargu jest wybór najemcy lokali użytkowych, w budynkach o których mowa. Zmiana treœ ci wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem. Na kopercie umieszcza się napis" oferta na najem lokalu UZYTKOWEGO"
12 Mar 2010. Koperta zawierająca ofertę powinna być opisana w następujący sposób: z zaakceptowaniem warunków przetargu oraz wzoru umowy dostępnych na.
Samochody osobowe będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie. Sprzedającego przy ul. Koperta musi być zaadresowana wg. Poniższego wzoru:

Wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia. Warunki umowy. Na kopercie umieszcza się napis„ zgŁoszenie uczestnictwa.

19 Lut 2010. Przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, w terminie do. Ofertę w zapakowanej kopercie z dopiskiem.
7 Cze 2010. Oferent ma prawo być obecny przy otwieraniu kopert z ofertami. Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany lokalem winien go obejrzeć.
D) Podpisane przez Osoby Uprawnione uzupełniony wzór umowy o którym mowa w ust. 7) Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej, nieprzeźroczystej kopercie.

2) Oferty naleŜ y złoŜ yć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej kopercie. Załącznik nr 1 do warunków przetargu-wzór formularza ofertowego. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu, a także dodatkowe. 1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Dziale Zamówień Publicznych uw pok. 4) Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Na opisaną w załączniku Nr 1 do Wzoru Umowy, stanowiącego załącznik Nr 1 do siwz. Stosownym dopiskiem na kopercie np. " zmiana oferty– Przetarg.
Na kopercie umieszcza się napis„ oferta na najem lokalu uŻytkowego” Wzór formularza oferty w nieograniczonym przetargu pisemnym wraz z załącznikami. W zamkniętej i opisanej kopercie, na której należy podać datę przetargu i oznaczenie nieruchomości. Wzory wymaganych druków a, b, c i d w niniejszym.

Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: Wzór umowy stanowią załącznik do siwz i stanowią integralną część siwz (załącznik. w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego.

Uzupełniony i podpisany wzór umowy. Nale y wypełnić pozycje dotyczące oferenta, parafować. Koperta zewnętrzna: “ Oferta na Przetarg-” przedmiot]. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego. Przetargu Oferenta (Dostawcy) do Zamawiającego. wzÓr umowy, jaka zostanie . Szczegółowe informacje w sprawie dotyczącej przedmiotu przetargu można uzyskać pod. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: Pytania mogą być składane wyłącznie na piśmie dopiskiem na kopercie: Przetarg nr nzt-370– 6/07„ Remont koryta potoku Biały Dunajec w km 3+ 260– 3+ 560 w m. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy. Dewara dla Wydziału Chemicznego pŁ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego firma: 11 Sie 2010. a/. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1. 1) Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie w. 7 Lip 2010. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu. Wykonawcom zostaną przyznane punkty, a następnie zsumowane w/g. Wzoru: Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Oferty w formie pisemnej w zamkniętych kopertach naleŜ y składać do dnia. Regulamin przeprowadzenia przetargu oraz wzór umowy najmu jest dostępny.

Wzór oferty zakupu pojazdu znajduje się na stronie: Formularz oferty: wersja pdf, wersja doc* Regulamin przetargu wywieszony jest u organizatorów. W razie wątpliwości przyjmuje się, że uczestnictwo w przetargu i podpisywa-Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta musi posiadać nazwę i adres wy- 16 Sie 2010. Oferenta, z dopiskiem na kopercie„ Przetarg na najem lokalu przy ul. regulamin przetargu i wzÓr umowy najmu dostĘpne sĄ na stronie: . Koperta powinna być zamknięta, opieczętowana firmową pieczątką. Wypełnioną„ kartę kursu” dodatkowo do karty kursu należy dołączyć wzór.
W trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie koncepcji oraz dokumentacji. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo. Wzór umowy zał. Nr 5. 6. Wykaz wiodących projektantów zał. Nr 6.

Sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta będzie dodatkowo. 1. Druk oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w przetargu. 2. Wzór umowy.
„ Remonty cząstkowe dróg powiatowych– przetarg nieograniczony” Koperta. Obliczonych wg powyższego wzoru. 5. Informacje dotyczące badania i porównywania . f) Koperta powinna być zaadresowana{Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12}oraz opisana według poniższego wzoru: Dowóz . Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu Ford oraz. Szczegółowe warunki dzierżawy określa wzór projektu umowy dostępny w siedzibie Wydzierżawiającego. Wydzierżawiający przetarg ma obowiązek podpisania umowy w. Koperta ma być zaadresowana wg poniższego wzoru. oferta. przetarg nieograniczony na dostawy. proszku do prania. nie otwieraĆ przed 09. 11. 2009 godz. 10.

Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego podany na. w kryterium wartoŚĆ energetyczna zostanie zastosowany wzór: Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29. a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem zmiana. . Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. a) Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 7) Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie/opakowaniu. Nr 1– Wzór umowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia– załącznik nr 3 do wzoru umowy. File Format: Microsoft Word. Opieczętowanej i nieprzeźroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Oferenta z napisem: Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. xiv. Zmiana, odwołanie warunków przetargu oraz zamknięcie przetargu bez. 8 Mar 2010. Na zewnętrznej kopercie należy dodać. Ilość punktów za cenę pozostałych ofert wylicza się wg wzoru: liczba punktów za cenę.
14 Paź 2009. Załącznik nr 3. umowa nr– wzór zawarta w dniu… … … … … w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu. Koperta zewnętrzna winna być opieczętowana pieczęcią firmową i oznaczona napisem: Przetarg na: zorganizowanie„ zielonej szkoŁy”

Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy opisać: „ Przetarg. Oferta na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru. 1) zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na zamawiającego, zawierać. 26 Sie 2010. 15. 00 w zamkniętej i opisanej kopercie według następującego wzoru: Oferta do przetargu-Elbląg, ul. Piechoty 22, stanowisko nr 5.

20 Kwi 2010. Załącznik nr 8. Wzór umowy najmu– ogródek. Załącznik nr 9 stawki kosztów eksploatacyjnych obowiązujących w dniu ogłaszania przetargu. Kopercie z napisem„ Przetarg, nieruchomość ul. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszych warunków przetargu, który dostępny jest w. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia wg wzoru. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana do zamawiającego i oznakowana. Koperta wewnętrzna ma być umieszczona w zewnętrznej której opis będzie zawierał nazwę i adres zamawiającego, napis, ze jest to oferta na przetarg nr xxx na.
Na kopercie (opakowaniu) należy podać adres Zamawiającego: Zespół Szkół. Zamówienia publicznego (wg załączonego wzoru– załącznik nr 2 do siwz).

PoniŜ szego wzoru: Zarząd Obsługi msz. 00-580 Warszawa. Al. Szucha 23. Na kopercie powinien znajdować się napis: “ Oferta w przetargu nieograniczonym na. Do pobrania. Wzór oferty. regulamin. Przetargu ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ” Oferta przetargowa na zakup. File Format: pdf/Adobe AcrobatKoperta oznaczona napisem„ zmiana” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty. Oświadczamy, Ŝ e zawarty w siwz wzór umowy został przez nas zaakceptowany.

Oferta winna być złożona w kopercie (opakowaniu) zaadresowanej do. 3. 1 regulaminu przetargu. Załącznik Nr 8-wzór umowy o roboty budowlane. Na kopercie wewnętrznej oprócz opisu jw. NaleŜ y umieścić nazwę i adres Oferenta. Wzór umowy. Sporządził: … … … … … … … Zatwierdził. Uwaga 4: odnośnie trwałego związania zwrotki z kopertą w pkt 4, 5 w tabeli powyżej-wzór znajduje się na rysunku nr 2 i 3. Oznakowanie koperty powinno zawierać: a) adres organizatora przetargu; Szczegółowe warunki najmu zostaną uregulowane w umowie, której wzór stanowi. 13. Ofertę składa się w zamkniętej i oznaczonej kopercie, opatrzonej nazwą wykonawcy oraz napisem„ Przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 euro na.

Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zamkniętej. Zamawiający zawrze umowę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej.